Algemene voorwaarden

Dutch Agribusiness Worldwide (oktober 2021)

Artikel 1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1. Dutch Agribusiness Worldwide: de gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
2. Activiteit: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging / overeenkomst van opdracht met Dutch Agribusiness Worldwide.
3. Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon (al dan niet handelend) in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een Activiteit organiseren.
4. Leverancier: iedere partij, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert.
5. Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een activiteit organiseren;
6. Wederpartij: iedere Opdrachtgever, Participant en Leverancier.
7. Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dutch Agribusiness Worldwide gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte opdrachtbevestigingen en alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor zover deze door Dutch Agribusiness Worldwide schriftelijk zijn bevestigd.
3. Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door Dutch Agribusiness Worldwide schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle door Dutch Agribusiness Worldwide gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst tussen Dutch Agribusiness Worldwide en de Opdrachtgever is bindend wanneer de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ontvangen en voor akkoord ondertekend aan Dutch Agribusiness Worldwide retour heeft gezonden binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde termijn, nadat een Opdrachtgever Dutch Agribusiness Worldwide in kennis heeft gesteld van het feit dat de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de door Dutch Agribusiness Worldwide verstrekte offerte.
3. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die Dutch Agribusiness Worldwide verstrekt in offertes, circulaires, advertenties, brieven en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene indruk te geven van het aanbod van Dutch Agribusiness Worldwide en Dutch Agribusiness Worldwide kan daaraan niet worden gehouden door de Wederpartij. Eventuele afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de door Dutch Agribusiness Worldwide te leveren Activiteit te weigeren of enigerlei (schade)vergoeding van Dutch Agribusiness Worldwide te verlangen.
4. Wijziging van enig gedeelte van een overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Wijziging van de overeenkomst kan leiden tot verhoging van de te betalen prijs voor de overeenkomst en tot verlenging van de duur van de overeenkomst.
5. Uitsluitend de Directie van Dutch Agribusiness Worldwide is bevoegd om in een overeenkomst één of meer bedingen op te nemen, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
6. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die namens Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe bevoegd te zijn, al dan niet door middel van een door de Opdrachtgever verstrekte volmacht.

Artikel 4. Prijs en betaling
1. Alle door Dutch Agribusiness Worldwide gehanteerde tarieven zijn exclusief de (wettelijk bepaalde) BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Betaling dient in alle gevallen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Dutch Agribusiness Worldwide aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Alle voor een activiteit te betalen facturen zullen rechtstreeks door Opdrachtgever voldaan worden. Dutch Agribusiness Worldwide kan niet voor in gebreke blijven van deze betalingen aansprakelijk gesteld worden.
4. Indien en voor zover Opdrachtgever na de in lid 2 bedoelde termijn van veertien 14 dagen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van het intreden van verzuim van de Opdrachtgever is Opdrachtgever rente verschuldigd van 2% per maand. Indien blijkt dat de Wettelijke Rente op dat moment hoger is dan 2% zal gerekend worden met het op dat moment geldende percentage van de Wettelijke Rente. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Dutch Agribusiness Worldwide, zulks met een minimum van € 1.500, -.
5. Door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, daarna van de langst onbetaald gebleven facturen, ongeacht of de betalingsomschrijving van de factuur de betaling van een latere factuur vermeld.

Artikel 5. Levering
1. Indien en voor zover in een overeenkomst voor de voltooiing van (een) bepaalde Activiteit(en) een termijn is opgenomen, dan zal dit nimmer een fatale termijn zijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Opdrachtgever Dutch Agribusiness Worldwide schriftelijk in gebreke te stellen, voordat Dutch Agribusiness Worldwide in verzuim komt te verkeren.
2. Dutch Agribusiness Worldwide zal alle aan haar verstrekte opdrachten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, zulks overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
3. Indien en voor zover zulks voor een goede uitvoering van de overeenkomst/een opdracht is vereist, heeft Dutch Agribusiness Worldwide het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens, waarvan Dutch Agribusiness Worldwide aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Agribusiness Worldwide zijn verstrekt, heeft Dutch Agribusiness Worldwide het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij tevens het recht alle uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enig andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Bij beëindiging van een overeenkomst zal Opdrachtgever – ongeacht de reden voor beëindiging – alle informatie van Dutch Agribusiness Worldwide die zij onder zich houdt retourneren aan Dutch Agribusiness Worldwide, tenzij Dutch Agribusiness Worldwide aangeeft dat deze informatie vernietigd moet worden, in welk geval de Opdrachtgever deze informatie zal vernietigen en Dutch Agribusiness Worldwide daarvan het bewijs zal leveren.
3. Dutch Agribusiness Worldwide neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de Dutch Agribusiness Worldwide deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Dutch Agribusiness.
• die door de Dutch Agribusiness Worldwide openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden behoudt Dutch Agribusiness Worldwide zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Dutch Agribusiness Worldwide verstrekte stukken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot offertes, concepten, rapporten, draaiboeken, adviezen, ontwerpen, drukwerk, schetsen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt voor eigen gebruik en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Dutch Agribusiness Worldwide worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Dutch Agribusiness Worldwide behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door Dutch Agribusiness Worldwide geproduceerd product, materiaal of intellectueel eigendomsrecht te kopiëren of door (een) derde(n) na te laten maken. Indien Opdrachtgever deze bepaling schendt, verbeurd Opdrachtgever aan Dutch Agribusiness Worldwide een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en een boete van € 2.000,- voor iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Dutch Agribusiness Worldwide om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 8. Eigendom
Alle door Dutch Agribusiness Worldwide geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Dutch Agribusiness Worldwide uit hoofde van de overeenkomst eigendom van Dutch Agribusiness Worldwide. De Opdrachtgever is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

Artikel 9. Klachten en gebreken
1. Klachten over de (uitvoering van de) Activiteit(en) dienen door de Opdrachtgever binnen vijf (5) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na voltooiing van de betreffende Activiteit(en) schriftelijk te worden gemeld aan Dutch Agribusiness Worldwide
2. Indien niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn melding is gemaakt van een klacht, wordt de Activiteit geacht volledig te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever en volledig te zijn nagekomen. Klachten zijn na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn niet meer mogelijk.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Dutch Agribusiness Worldwide de Activiteit(en) alsnog conform afspraak nakomen, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is geworden, in welk geval Dutch Agribusiness Worldwide slechts aansprakelijk zal zijn tot de bedragen genoemd in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutch Agribusiness Worldwide geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Agribusiness Worldwide niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, pandemieën, besmettelijke dierziektes, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomen van leveranciers of onderaannemers, verstoring van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en netwerkdiensten.
2. Dutch Agribusiness Worldwide heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Agribusiness Worldwide haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dutch Agribusiness Worldwide opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door Dutch Agribusiness Worldwide niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Dutch Agribusiness Worldwide bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van een partij is beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij.
1. Ingeval van aansprakelijkheid van Dutch Agribusiness Worldwide zal Dutch Agribusiness Worldwide nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade die: Het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekering van Dutch Agribusiness Worldwide wordt uitgekeerd ten boven gaat (de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering); Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, zal Dutch Agribusiness Worldwide nimmer gehouden zijn tot vergoeding van de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand door Dutch Agribusiness Worldwide ontvangen honorarium.
3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe vermogensschade. Dutch Agribusiness Worldwide is nimmer aansprakelijk voor indirecte eventuele schade, waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen, doch niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill en verlies van reputatie.
4. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van Dutch Agribusiness Worldwide dient de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van Dutch Agribusiness Worldwide dan wel de voor het gebruik van de apparatuur van Dutch Agribusiness Worldwide.
5. Dutch Agribusiness Worldwide gaat bij iedere verhuur er vanuit dat Opdrachtgever / huurder professioneel met de in huur gegeven zaken omgaat en weet hoe deze veilig te gebruiken.
6. Alle zaken die door Dutch Agribusiness Worldwide bij de uitvoering van een Activiteit aan Opdrachtgever worden verhuurd of voor Opdrachtgever worden ingezet, worden voor risico van Opdrachtgever verhuurd dan wel ingezet. In geval van schade aan of verlies van deze zaken (of een deel daarvan) zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan.
7. Dutch Agribusiness Worldwide staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Dutch Agribusiness Worldwide voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
9. Indien Opdrachtgever aan Dutch Agribusiness Worldwide informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Dutch Agribusiness Worldwide voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
10. Opdrachtgever vrijwaart Dutch Agribusiness Worldwide voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Dutch Agribusiness Worldwide onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11. Opdrachtgever vrijwaart Dutch Agribusiness Worldwide voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Dutch Agribusiness Worldwide onder deze overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Dutch Agribusiness Worldwide tevens voor aanspraken van derden waarbij Dutch Agribusiness Worldwide als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
12. Het niet of niet-tijdig informeren door Dutch Agribusiness Worldwide van Opdrachtgever omtrent zaken de uitvoering van de overeenkomst betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Dutch Agribusiness Worldwide.

Artikel 12. Einde van de overeenkomst
1. Dutch Agribusiness Worldwide heeft het recht een overeenkomst te ontbinden in de navolgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dutch Agribusiness Worldwide ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien Dutch Agribusiness Worldwide de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden;
Indien de opdrachtgever:
a. failliet is verklaard;
b. (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
c. diens bedrijf heeft stilgelegd of geheel of gedeeltelijk aan het liquideren is;
d. in geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen.
e. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet na zal komen;
f. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren;
g. overlijdt.
In de bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die Dutch Agribusiness Worldwide ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
2. Ingeval van ontbinding door Dutch Agribusiness Worldwide zal de door Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigde prijs volledig opeisbaar zijn.
3. Opdrachtgever heeft slechts voorafgaand aan de aanvang van uitvoering van de werkzaamheden de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen. Indien de Opdrachtgever beëindigt op een moment meer dan dertig (30) dagen vóór aanvang van de uitvoering, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van 50% van de totaal overeengekomen prijs. Indien de Opdrachtgever beëindigt op een moment minder dan dertig (30) dagen, maar meer dan veertien (14) dagen vóór aanvang van de uitvoering, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van 75% van de totaal overeengekomen prijs. Indien de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen vóór aanvang van de uitvoering beëindigt, zal Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de volledige overeengekomen prijs

Artikel 13. Deelnemers en haar verplichtingen
1. Dutch Agribusiness Worldwide behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een Activiteit.
2. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de Opdrachtgever verhaald worden.
3. Alle gasten / deelnemers verblijvend op locaties gecontracteerd door Dutch Agribusiness Worldwide dienen de geldende huisregels en instructies van Dutch Agribusiness Worldwide op te volgen. Indien gasten / deelnemers geen gehoor geven aan de huisregels en instructies van Dutch Agribusiness Worldwide zijn wij gerechtigd het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 14. Locatie
Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Activiteit(en) blijkt, dat juiste nakoming van de Activiteit(en) ten gevolge van weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is, is de Opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Dutch Agribusiness Worldwide en Opdrachtgevers is Nederland Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Dutch Agribusiness Worldwide zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Get in touch
with
Agro Dutch

Meld je direct aan!

Get in touch
with
Agro Dutch

Meld je direct aan!