Privacystatement

IN DUTCH

Privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vervolgens te noemen AVG wordt Dutch Agribusiness Worldwide aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Keizersven 32, 5424 SJ Elsendorp. Contactpersoon hiervoor is mevrouw J. Verbruggen, tel: 0492-351045, mobiel: 06-40974844, info@dutchagribusiness.nl Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Dutch Agribusiness Worldwide worden gedaan.

Zorgvuldigheid
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. Het beschermen van deze persoonsgegevens acht Dutch Agribusiness Worldwide van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid.

Soort gegevens die wij verwerken
Dutch Agribusiness Worldwide verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Onderstaand een overzicht van de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfs- en contactgegevens
• Voor een achternaam contactpersoon
• E-mail adres
• Geanonimiseerd IP-adres
• Overige bedrijfs- of persoonsgegevens die u actief verstrekt voor de website
• Gegevens over bedrijfsactiviteiten welke worden vermeld op de website
• Internetbrowser en apparaat type
• Surfgedrag op de website

Waarvoor verwerken wij uw gegevens
1. Dutch Agribusiness Worldwide verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
2. Voor het optimaal te kunnen beheren van de gegevens voor de website en het platform van Dutch Agribusiness Worldwide.
3. Voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.
4. Om u te informeren over nieuwe diensten per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen, indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.
5. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
6. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert.
7. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Dutch Agribusiness Worldwide rust.
8. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
9. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
10. Daarnaast is Dutch Agribusiness Worldwide op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Dutch Agribusiness Worldwide kan dit ook doen via campagnes op social media.
11. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens
Dutch Agribusiness Woldwide verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, belanghebbende en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens
Dutch Agribusiness Woldwide verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zij in opdracht en onder gezag en instructie van Dutch Agribusiness Woldwide mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Dutch Agribusiness Woldwide neemt in de contracten met derden op dat gegevens na het evenement binnen 3 maanden worden vernietigt.
Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens
Dutch Agribusiness Worldwide hanteert bij de volgende bewaartermijnen:
• Contactgegevens; 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
• Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
• Transactiegegevens, waaronder afgenomen producten en diensten; 5 jaar.
• Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
• Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging
Dutch Agribusiness Worldwide heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Dutch Agribusiness Wordlwide regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.
Alleen de medewerkers die geautoriseerd zijn hebben vanuit hun functie toegang tot uw gegevens. De persoonsgegevens die u op onze website invult zijn optimaal beveiligd en worden via een beveiligde verbinding aan onze organisatie verzonden.

Uw rechten
1. Iedereen van wie Dutch Agribusiness Worldwide persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Deze gegevens zijn door de verstrekker op ieder moment te corrigeren en in te zien.
2. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.
3. Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: info@dutchagribusinessworldwide.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht). Dutch Agribusiness Worldwide zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing
Indien u door Dutch Agribusiness Worldwide in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@dutchagribusinessworldwide.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social Media
Dutch Agribusiness Worldwide maakt gebruik van (eigen) social media kanalen om bezoekers te informeren over onze organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@dutchagribusinessworldwide.nl.

Andere websites
Op de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. Dutch Agribusiness Worldwide kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Foto’s zijn ook persoonsgegevens
Voor het gebruik van foto’s voor Social Media zal Dutch Agribusiness Worldwide in overleg met de opdrachtgever in de overeenkomst of het contract op maat een afspraak maken. Het is mogelijk vooraf toestemming te vragen om foto’s te publiceren of de foto’s te blurren.

Vragen over de omgang met uw persoonsgevens
Dutch Agribusiness Worldwide gaat met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens om. Indien u van mening bent dat dit in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u dit te allen tijde bij ons melden via info@dutchagribusinessworldwide.nl of via het contactformulier of genoemd telefoonnummer. Uiteraard zullen wij uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw vraag wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw vraag niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Heeft u na het lezen van het privacy beleid nog een vraag of wenst u extra informatie dan kunt u contact opnemen met ons via info@dutchagribusinessworldwide.nl of via het contactformulier en genoemd telefoonnummer.

Wijzigingen
Dutch Agribusiness Worldwide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via onze website.

Get in touch
with
Agro Dutch

Meld je direct aan!

Get in touch
with
Agro Dutch

Meld je direct aan!